BESTYLE THẠCH THỊ THANH : 79 Thạch Thị Thanh, Tân Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
𝘈𝘱𝘱𝘰𝘪𝘯𝘵𝘮𝘦𝘯𝘵: 𝟎𝟗𝟎𝟔 𝟖𝟗𝟗 𝟕𝟑𝟑